Splošni pogoji
Splošni pogoji
Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI ZA STORITEV GOLD PLAN

OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Naziv: GOLD STORE, trgovina in storitve d.o.o.
Naslov: Francoska 15, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@goldstore.si, kontakt: 080-24-28
Identifikacijska št. za DDV: SI81418566
Matična številka: 6469558000
Vpisan subjekt v poslovni in sodni register po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg (reg.št. 2013/41341 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani)

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Podjetje Gold Store d.o.o. izvaja dejavnost prometa s plemenitimi kovinami in je registrirano pod matično številko 6469558000. V okviru trgovanja naložbenega zlata trguje z zlatimi in srebrnimi naložbenimi palicami drugih gospodarskih subjektov.

Ti splošni pogoji določajo način in pogoje podjetja Gold Store d.o.o. pri trgovanju z naložbenimi palicami. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ki jo podjetje Gold Store d.o.o. sklene z naročnikom v zvezi s trgovanjem z zlatimi in srebrnimi naložbenimi palicami.

 

 1. člen

Naročnik je ob vsakem nakupu zlate ali srebrne naložbene palice seznanjen s temi Splošnimi pogoji, pri čemer s tem, ko postane naroč nik, hkrati potrjuje, da je s Splošnimi pogoji seznanjen in jih tudi sprejema, slednji pa postanejo del vsakokratne sklenjene posebne pogodbe. Podjetje Gold Store d.o.o. si pridržuje pravico, da Splošne pogoje spreminja, pri čemer je dolžna naročnika glede spremembe seznaniti na običajen način poslovanja.

 

 1. člen

Naročnik poda neposredno naročilo za nakup zlate naložbene palice Good Delivery pri podjetju Gold Store d.o.o., tako, da kupi 1g, 10g, 20g ali 31,10g zlato naložbeno palico z določenim nakazanim zneskom.

Naročnik poda neposredno naročilo za nakup srebrne naložbene palice Good Delivery pri podjetju Gold Store d.o.o., tako, da k upi 100g srebrno naložbeno palico z določenim nakazanim zneskom.

Naročnik vplačuje plačila za nakup naložbenih palic v okviru paketa, za katerega se odloči ob podpisu pogodbe. Palice se lahko izplačajo ali izročijo v drugačni obliki gramaže le proti doplačilu, po ceniku, ki bo aktiven na dan zaključka pogodbe.

Paketi:

 • GOLD PLAN PAKET – Naročnik vplačuje plačilo minimalno 25,00 eur na mesec. Tako naročnik vplačuje plačila za nakup 1g zlatih naložbenih palic. Naročnik je obvezan vplačevati plačila v storitev, dokler ne doseže najmanjše skupne gramaže 10g zlatih naložbenih palic.

 • GOLD PLAN STANDARD – Naročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 eur na mesec. Tako naročnik vplačuje plačila za nakup 10g zlatih naložbenih palic. Naročnik je obvezan vplačevati plačila v storitev, dokler ne doseže najmanjše skupne gramaže 30g zlatih naložbenih palic.

 • GOLD PLAN PREMIUM – Naročnik vplačuje plačilo minimalno 100,00 eur na mesec . Tako naročnik vplačuje plačila za nakup 20g zlatih naložbenih palic. Naročnik je obvezan vplačevati plačila v storitev, dokler ne doseže najmanjše skupne gramaže 60g zlatih naložbenih palic.

 • GOLD PLAN PROFESSIONAL – Naročnik vplačuje plačilo minimalno 250,00 eur na mesec . Tako naročnik vplačuje plačila za nakup 31,10g zlatih naložbenih palic. Naročnik je obvezan vplačevati plačila v storitev, dokler ne doseže najmanjše skupne gramaže 93,30g zlatih naložbenih palic.

 • GOLD PLAN SILVER – Naročnik vplačuje plačilo minimalno 50,00 eur na mesec. Tako naročnik vplačuje plačila za nakup 100g srebrnih naložbenih palic. Naročnik je obvezan vplačevati plačila v storitev, dokler ne doseže najmanjše skupne gramaže 1000g srebrnih naložbenih palic.

 

 1. člen

Storitev Gold Plan omogoča nakup zlate ali srebrne naložbene palice preko večkratnih vplačil na poseben elektronsko voden račun naročnika, ki ga zanj ustanovi podjetje Gold Store d.o.o. Gold Plan pomeni mesečno vplačilo naročnika na svoj račun Gold Plan, pri čemer mora naročnik ob odprtju računa vplačati na račun Gold Plan najmanj 25,00 EUR oz. vrednost izbranega paketa ob podpisu pogodbe. Podjetje Gold Store d.o.o., bo štelo za posamično naročilo naročnika vsakokratni znesek v višini vrednosti izbranega paketa s strani naročnika, ki bo izkazan na račun naročnika Gold Plan, najkasneje do 9.00 ure zjutraj tistega dne. Prvi obrok plačila zapade v mesecu podpisa pogodbe o naročilu, skupaj s prvim obrokom mora naročnik plačati tudi stroške vodenja računa in vstopno provizijo.

Storitev Gold Plan omogoča nakup zlatih ali srebrnih naložbenih palic Good Delivery preko večkratnih vplačil s paketom, ki ga naročnik izbere ob sklenitvi pogodbe. Z izbiro določenega paketa se naročnik zaveže, da bo vplačeval vplačila v vrednosti izbranega paketa na elektronsko voden račun. Stranka obišče katerokoli poslovalnico ali izpolni pristopno izjavo na spletni strani. Podpisano dokumentacijo je potrebno predati v eni izmed poslovalnic, kjer se tudi stranka identificira z osebnim dokumentom. V primeru podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank, se odpre stranki voden račun.

 

 1. člen

Naročnik lahko poviša svoj obrok plačila ali večkrat mesečno nakaže plačilo obroka, brez kakršnega koli obvestila izvajalcu. Izvajalec bo zavedel vsa vplačila na naročnikov voden račun.

V primeru, da naročnik v določenem času, ni zmožen vplačati plačil vsak mesec, se mu v primeru trenutne finančne nezmožnosti zamrzne obveza mesečnega plačila za maksimalno dobo 6 mesecev. Trenutno finančno nezmožnost mora naročnik izkazati s posamičnimi dokazili in izpolniti obrazec, ki se nahaja TUKAJ. Po poteku maksimalne 6 mesečne dobe zamrznitve, mora naročnik nadaljevati s plačili v skladu s pogodbo.

 

 1. člen – FIKSIRANJE CENE PRI ZAKLJUČKU POGODBE

Nakup zlatih naložbenih palic poteka vsak dan ob 11.00 uri. Za vsa naročila, ki so na računu Gold Plan izkazana do 9.00 ure istega dne, se cena za gram naložbenega zlata fiksira po ceni, objavljeni ob 11. uri.

 

 1. člen – TRAJANJE IN PREKINITEV POGODBE

Naročnik pri sklepanju pogodbe ni časovno omejen, mora pa s svojimi plačili doseči minimalno skupno gramažo naložbenih palic, glede na izbran paket. Po dosegu minimalne skupne gramaže naložbenih palic (glede na izbran paket), se pogodba tiho podaljša za nedoločen čas, v kolikor naročnik ne prekine pogodbe. Naročnik lahko prekine pogodbo tako, da izpolni obrazec za prekinitev pogodbe Gold Plan. Obrazec se nahaja TUKAJ! Obrazec se lahko prinese osebno, po pošti ali pošlje na elektronski naslov. Izvajalec je dolžen v osmih delovnih dneh po prejemu zahteve za prekinitev pogodbe,naročnika pozvati, da se izjavi o tem, ali že prevzeti naložbene palice, ali jih želi prodati podjetju Gold Store d.o.o.

Prekinitve pogodbe je ob dosegu minimalne skupne gramaže brezplačna in jo lahko naročnik opravi kadarkoli.

Naročnik je dolžan izvajalcu, ob začetku sklenitve pogodbe, plačati vodenje elektronskega računa in vstopno provizijo v vrednosti 25,00 eur. Strošek se vplača na račun naveden na pogodbi, s plačilom prvega obroka.

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake: V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) je napaka stvarna: če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Kupec ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki (čl. 37a ZVPot), ima pravico od ponudnika zahtevati, da: odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Ostale pravice in obveznosti v zvezi s stvarnimi napakami so urejene v čl. 37, 37a, 37b, 37c in 37č ZVPot.

Stranka skladno z določbo 43č. člena ZVPOT nima pravice da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

 

 1. člen – ZAKLJUČEK POGODBE GOLD PLAN

Po prekinitvi pogodbe Gold plan naročnik prevzame naložbene palice tako, da poda pisno zahtevo za prevzem zlata ali srebra. Izvajalec je dolžen v osmih delovnih dneh po prejemu zahteve za prekinitev pogodbe in predati naložbene palice. V kolikor se naložbene palica pošilja preko pošte, se primerno zavarovana pošiljka pošlje na stroške naročnika.

Podjetje Gold Store d.o.o. bo naročniku, po željeni prekinitvi pogodbe, izročilo naložbeno palico, ki ustreza stanju na računu naročnika. Pri tem mora naročnik podati pisno zahtevo za prevzem ali prodajo naložbene palice tako, da svojo odločitev sporoči informacijskemu centru Gold Plan. V primeru, da naročnik želi prevzeti palice v manjši ali večji gramaži kot je izkazano na računu naročnika, lahko to stori z doplačilom po ceniku na dan prevzema/prodaje. Če stanje naročnika na računu ne izkazuje vrednosti, ki bi ustrezala vrednosti naložbene palice v najmanjši skupni gramaži (glede na izbran paket), se lahko naročnik odloči za doplačilo. Če se naročnik odloči za doplačilo, mu podjetje Gold Store d.o.o. izstavi predračun, ki ga je potrebno poravnati do 24. ure istega dne. Naročnik se za prevzem palic oglasi v najbližji poslovalnici podjetja Gold Store d.o.o. Če naročnik predračuna na poravna v določenem roku, se šteje, da naročnik ne želi prevzeti naložbene palice. Začne se obravnava zahteve naročnika za prodajo naložbene palice.

Naročnik posreduje zahtevo za odpoved pogodbe, prekinitev za izplačilo ali prodajo naložbenih palic na elektronski naslov: goldplan@goldstore.si, ali preko pošte na naslov sedeža podjetja.

 

 1. člen

Po prekinitvi pogodbe Gold Plan lahko naročnik prevzame vplačano naložbeno palico tako, da poda pisno zahtevo za prevzem naložbene palice ali svojo odločitev sporoči informacijskemu centru Gold Plan.

 

 1. člen

Naročnik soglaša, da podjetje Gold Store d.o.o., v skladu z določbami 122. člena ZDDV-1 vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje evidenco o transakcijah naložbenega zlata ter hkrati hrani dokumentacijo najmanj 10 let po poteku leta, na katero se listina nanaša. Evidenca zajema naslednje podatke: osebne podatke naročnika, kontaktne številke naročnika, davčno številko naročnika, številko in vrsto osebne identifikacije naročnika, številko transakcijskega računa naročnika, vrednost transakcije naročnika, opis zlate ploščice, referenčno številko naročnika in številko računa. Naročnik soglaša, da podjetje Gold Store d.o.o., obdeluje osebne podatke tudi za namen neposrednega trženja, v skladu z določbami ZVOP-1, pri čemer je dolžno na podlagi pisne zahteve naročnika nemudoma trajno ali začasno prenehati uporabljati osebne podatke naročnika za namen neposrednega trženja. Podatki o naročniku so poslovna skrivnost in se obravnavajo kot podatki zaupne narave, razen, ko jih je podjetje Gold Store d.o.o., zavezan posredovati državnim organom na podlagi zakonskih obveznosti.

Podjetje bo besedilo pogodbe shranilo in bo potrošniku dostopna skladno z določbo 2. alineje 2. odstavka 7. člena ZEPT.

 

 1. člen

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) vas obveščamo, da trenutno ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z zakonom. V skladu s 4. odstavkom istega člena objavljamo povezavo na platformo za SRPS TUKAJ. Za reševanje sporov je pristojno sodišče, kot izhaja iz Splošnih pogojev. Podjetje Gold Store d.o.o. bo vse morebitne spore s kupci in naročnikom reševalo po mirni poti, pri čemer je v primeru sodnega spora pristojnost določena po ZPP.

 

 1. člen

Glede ostalih pravic in obveznosti naročnika in prodajalca v zvezi z nakupom in prodajo naložbenih ploščic sta stranki dolžni ravnati v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja pogodbena razmerja med subjekti na trgu.

 

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne , 1.6.2020.

 

GOLD STORE d.o.o.

Francoska 15

1000 LJUBLJANA